Apie mus

UAB NoriuNoriuNoriu, juridinio asmens kodas 302917883, buveinės adresas Savanorių pr.1-4, Vilnius (toliau – „Bendrovė“), paslaugų teikimo interneto svetainėje NoriuNoriuNoriu.lt (toliau vadinama „Interneto Svetainė“) taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja Bendrovės Interneto Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

Bendrosios nuostatos

Prieš pradėdami naudotis Interneto Svetainės ir joje nurodytų tiekėjų (paslaugų teikėjų) paslaugomis , Jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

Naudodamiesi Interneto Svetainėje teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių – laikoma, kad sutartis su Jumis yra sudaryta pagal šiose Taisyklėse numatytas sąlygas.

Tuo atveju, jei nesutinkate su Taisyklėmis, Jūs negalite naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis. NoriuNoriuNoriu.lt pasilieka teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo momento.

Bendrovės paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, vidiniais Bendrovės dokumentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

Sutarčių sudarymas

Sudaryti sutartis Interneto Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis.

Bendrovė tik talpina interneto svetainėje nurodomų paslaugų informaciją tačiau nėra paslaugų teikėjas.
Nors su galutiniais paslaugų teikėjais (toliau – „Paslaugų teikėjai“) Bendrovė bendradarbiauja ir atrenka Paslaugų Teikėjus, atlieka teikiamų paslaugų stebėseną, teikia geranorišką pagalbą sprendžiant kilusius ginčus ar nesusipratimus, tačiau jokiais atvejais Bendrovė neprisiima pardavėjo kaip Interneto Svetainėje publikuojamų Paslaugų Teikėjų ar prekių pardavėjų pareigų ir atsakomybės.

Paslaugos Teikėjas yra nurodomas prie kiekvieno Interneto Svetainėje siūlomo viešbučio ar laisvalaikio pasiūlymo. Bendrovė veikia kaip tarpininkas (talpinantis pranešimus Internetinėje Svetainėje), sutarčių su pardavėjais ar Paslaugų Teikėjais pagrindu.

NoriuNoriuNoriu.lt Jūsų duomenis tvarko vadovaudamasis teisės aktais, taip pat Privatumo politika. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir jų tvarkymo būdai (įskaitant ir tiesioginę rinkodarą), Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis yra nurodomi Privatumo politikoje, kurią būtina perskaityti prieš sutinkant su Taisyklėmis.

Naudojantis Paslaugomis Jūs privalote susipažinti su NoriuNoriuNoriu.lt Privatumo politika. Laikoma, jog naudojantis Paslaugomis (Internetine Svetaine) Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Privatumo politika ir duodate sutikimą Bendrovei kaupti ir tvarkyti Jūsų duomenis.

Manydamas, kad Jūsų duomenis tvarkomi netinkamai Jūs turite teises, numatytas Privatumo politikoje ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą kaupti ir tvarkyti Jūsų duomenis, apie tai raštu informuodami Bendrovę.

Atskiriems Paslaugų Tiekėjų  pasiūlymams, gali būti taikomos specialios - papildomos, konkrečiame pasiūlyme numatytos sąlygos ir taisyklės, todėl prieš įsigydami paslaugą, Jūs privalote atidžiai perskaityti konkretaus pasiūlymo/paslaugos sąlygas ir įsigyti paslaugą tik tuo atveju, jei su visomis sąlygomis sutinkate.

Užsakymo pateikimas

Užsakymas laikomas pateiktu, kai Jūs atliekate Interneto Svetainėje nurodytus veiksmus, vedančius iki pageidaujamos paslaugos apmokėjimo ir sumokate Bendrovei pageidaujamos pirkti paslaugos kainą.

Bendrovei gavus apmokėjimą, Jūsų elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.

Prieš sudarant sutartį (įsigyjant paslaugą) Jūs privalote atidžiai susipažinti su informacija apie konkrečios paslaugos pardavėją (Paslaugų Teikėją), paslaugos pagrindines savybes, kainą ir naudojimo tvarką, mokėjimo tvarką, teisę atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir kitas esmines sutarties sąlygas. Jei įsigijote paslaugą, laikoma, jog su šiomis sąlygomis sutinkate. Prireikus, Jūs turite teisę tiesiogiai kreiptis į Paslaugos Teikėją su prašymu suteikti papildomą informaciją.

Kelialapio pristatymas

Poilsio kelialapis (įsigyta paslauga) Jums  pristatomas el. paštu, kurį nurodėte prieš atliekant atsiskaitymą. Po kelialapio pristatymo būtina registracija paslaugai susisiekus su viešbučiu telefonu ar el. paštu. Jei kelialapis Jūsų el. pašto dėžutės nepasiekia per 24 val. būtina kreiptis į Bendrovės pagalbą el. paštu tikrai@noriunoriunoriu.lt arba telefonu +370 6 300 7 111.

Klientų aptarnavimas

Į klientų užklausas dėl visų klausimų susijusių su Bendrovės teikiamomis paslaugomis el. paštu tikrai@noriunoriunoriu.lt ir telefonu +370 6 300 7 111 Bendrovė įsipareigoja atsakyti per 3 darbo dienas.

Pastebėjęs Bendrovės pateiktoje informacijoje klaidą, Jūs privalote informuoti Bendrovę el. paštu tikrai@noriunoriunoriu.lt arba telefonu +370 6 300 7 111 darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 18.00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą Jums bus suteikta Jūsų nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).

Prekių bei paslaugų kokybė, teisė atsisakyti sutarties

Bendrovė nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų parduodamų paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Paslaugų kokybę garantuoja konkrečios Paslaugos Teikėjas.

Jūs turite teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo pardavimo sutarties, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais terminais ir tvarka, pranešdamas apie tai raštu (el.paštu tikrai@noriunoriunoriu.lt ) (per 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos).

Pinigų grąžinimo tvarka

Jūsų sumokėtos lėšos už paslaugą gali būti grąžinamos, jeigu:

  • Pasiūlymas atšaukiamas;
  • Paslaugos Teikėjas nepagrįstai atsisako suteikti paslaugą;
  • Pakeičiamos esminės pasiūlymo sąlygos: nakvynių skaičius, kelialapyje nurodomų paslaugų skaičius, trukmė; 
  • Jūs atsisakėte sutarties, šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka ir terminais;

Pinigų grąžinimo ar paslaugų keitimo klausimais būtina kreiptis į Bendrovę, o ne į Paslaugų Teikėją. Su pasiūlymo sąlygomis, galiojimo trukme ir kita esmine informacija klientui suteikiama galimybė susipažinti prieš atliekant pirkimą, todėl pinigai nėra grąžinami jei praėjus 14 kalendorinių dienų po paslaugos įsigijimo, jei klientas nusprendžia, kad nenori ar negali pasinaudoti paslauga arba nespės pasinaudoti paslauga.

Sąskaitos - faktūros

Sąskaitą-fakūrą išrašo galutinis Paslaugos Teikėjas, UAB NoriuNoriuNoriu yra pardavimo tarpininkas (talpinantis pranešimus Internetinėje Svetainėje).

Pagal PVM įstatymo 11 straipsnio komentarą: Jeigu sandoryje dėl prekių tiekimo ar paslaugų suteikimo tarpininkas už atlygį (,,komisinius“) tik ,,suveda“ prekių pardavėją ir pirkėją (šiuo atveju prekės (paslaugos) pirkėjui (paslaugos gavėjui) yra patiekiamos tikrojo jų savininko (paslaugų teikėjo) vardu), tai toks tarpininkas yra laikomas ,,atsiskleidusiu” ir laikoma, kad jis suteikė tik tarpininkavimo paslaugą. Atsiskleidęstarpininkas savo vardu teikia tik tarpininkavimo paslaugą, už kurią gauna ,,komisinį atlyginimą” ir už šią paslaugą atstovaujamam (jūsų viešbučiui) asmeniui išrašo PVM sąskaitą faktūrą. Šiuo atveju prekių tiekimą (paslaugų teikimą) įforminančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą ar kitą prekių tiekimą, paslaugų suteikimą įforminantį dokumentą) pirkėjui išrašo tikrasis prekių pardavėjas (paslaugų teikėjas) (jūsų viešbutis).Paslaugų kuponų, skirtų įvairių rūšių prekių įsigijimui, platinimas laikomas pinigų perdavimu, bet ne paslaugų teikimu, todėl šiuo atveju nėra PVM objekto, o PVM skaičiuojamas tuo momentu, kai kuponais atsiskaitoma už paslaugų įsigijimą.

Viešbučio kambario rezervacija

Rezervacija (registracija paslaugai) atliekama susiekus su Paslaugos Teikėju telefonu ar el. paštu, kuris nurodytas ant poilsio kelialapio ar Paslaugos Teikėjo paslaugos aprašymo puslapyje.

Tuo atveju, jei Paslaugų Teikėjas neturi galimybės suteikti klientui Paslaugos jo pageidaujamu metu (pvz. visi tam tikros klasės kambariai tuo metu yra apgyvendinti/rezervuoti), Paslaugos Teikėjas, jei tik yra galimybė, privalo Klientui pasiūlyti visas galimas alternatyvas( pvz.: pasiūlyti apgyvendinti Klientą aukštesnės klasės numeryje, jei yra tokia galimybė). Bendrovė negarantuoja, kad Paslaugų Teikėjas turės galimybę paslaugas suteikti konkrečią Jūsų pageidaujame dieną.

 Garantijos 

Kadangi Bendrovė teikia tik tarpininkavimo paslaugas Bendrovė nenustato Paslaugų Teikėjų teikiamų paslaugų sąlygų, paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį, saugumą, etc. bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų, tačiau kaip numatyta šiose Taisyklėse, Bendrovė gali tarpininkauti sprendžiant ginčą ar nesutarimą, kuris kilo tarp Paslaugos Teikėjo ir Jūsų dėl paslaugos suteikimo. Paslaugas, bet kuriuo atveju, Jūs įsigyjate savo rizika.

Bendrovė neatsako už teikiant paslaugas ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar Pirkėjų bei trečiųjų pirkėjų patirtą žalą. 
Bendrovės civilinė atsakomybė, jei ji turi būti taikoma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ribojama tiesioginiais nuostoliais, kurių suma negali būti didesnė kaip 5000 EUR.

Kitos sąlygos 

Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą paslaugų suteikimą bei Jūsų duomenų apsaugą bei identifikaciją, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad pirkėjai, norintys pasinaudoti paslaugomis registruotųsi Internetinėje Svetainėje užpildydami elektroninę registracijos formą.

Įsigydami paslaugas, Jūs privalote pateikti tik teisingą ir tikslią savo informaciją. Pateikdami neteisingą ar netikslią savo informaciją, Jūs prisiimate visą su neteisingos informacijos pateikimu susijusią riziką. Neapribojant kitų Bendrovės teisių, pirkėjui pateikus neteisingą asmeninę informaciją, Bendrovė turi teisę nepriimti pirkėjo užsakymo arba jį anuliuoti.

Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Bendrovės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Bendrovė taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus pirkėjo atžvilgiu, jeigu pirkėjas pažeidžia šias Taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles, sąlygas arba Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto Svetainėje ir teikiant paslaugas gali būti nuorodų, vedančių į kitus tinklalapius, kitą turinį ir šaltinius. Bendrovė nebūtinai kontroliuoja kitus tinklalapius ar šaltinius, kuriuos pateikia kitos bendrovės ar asmenys. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Bendrovė nėra atsakinga už visų kitų tinklalapių ar šaltinių prieinamumą ir netvirtina jokios reklamos, produktų ar kitokios medžiagos, kuri prieinama kituose tinklalapiuose, šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

Visi ginčai kilę tarp pirkėjų ir Bendrovės yra sprendžiami geranoriškomis derybomis, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos teismuose, Vilniaus mieste, pagal Lietuvos Respublikos teisę. Šioms taisyklėms taikoma ir jos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.

Draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Bendrovės Internetinėje Svetainėje pateiktą bet kokią informaciją ar trikdyti internetinės svetainės veiklą.

Kontaktinė informacija

Susisiekti su Bendrove, galite šiais kontaktais: te.nr.: +370 630 07111 arba el.p.: tikrai@noriunoriunoriu.lt

 

į viršų